ตารางเวลารายการ

เวลา รายการ
6 a.m. - 9 a.m. COOLJ. TUM - ภัทรวุฒิ สิงหเสนี
9 a.m. - noon COOLJ. CJ - ซีเจ เจริญชุษณะ
12:30 p.m. - 3 p.m. COOLJ. KWAN - วรงค์พร วิชัยดิษฐ์
3 p.m. - 6 p.m. COOLJ. ARM - พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์
6 p.m. - 9 p.m. COOLJ. NAN / COOLJ. NICK - กัญดา ศรีธรรมูปถัมภ์ | ถิรภัทร ชัยจรรยา
9 p.m. - 11 p.m. COOLJ. PIPE - ปวร กิจเจริญการกุล
11 p.m. - 2 a.m. COOLJ. GUN - รังรอง วัณณรถ