3 ใต้ร่มโพธิบท

3 ใต้ร่มโพธิบท โดย วัดป่า ดอนหายโศก ฟังธรรมะ donhaisok

วัดป่า ดอนหายโศก ฟังธรรมะ donhaisok

เรียนรู้หัวข้อธรรมะ ที่เป็นแผนที่แม่บท เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้วยสูตร 15+45 คือนั่งสมาธิ 15 นาที แล้วตามด้วยการอธิบายหัวข้อธรรมะ 45 นาที เพื่อให้ตกผลึกความคิดเป็นสัมมาทิฏฐิ มีปัญญาเดินทางแผนที่คำสอนได้. New Episode ทุกวันพุธ เวลา 05:00, Podcast นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการธรรมะรับอรุณ ออกอากาศทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) มีคำถาม/ข้อเสนอแนะ หรือสมัครติดตามฟังทั้ง 7 รายการ ที่ donhaisok.fm

ฟังตอนสุดท้าย:

‘อยู่ในปฎิรูปเทส’ หมายถึง อยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมดี เหมาะสม โดยเราสามารถเลือกถิ่นที่อยู่ที่เหมาะสม หรือทำถิ่นที่อยู่นั้นให้เหมาะสมขึ้นมา ให้ร่างกาย และจิตใจของเราเกิดความสบาย จุดประสงค์เพื่อให้สามารถตั้งอยู่ในธรรม และบรรลุธรรมได้นั่นเอง ในที่นี้ ท่านจึงให้พิจารณาเรื่อง ‘สัปปายะ 4’ ได้แก่ ที่อยู่ อาหาร บุคคล และธรรมะ รวมทั้ง ‘สัปปายะ 7’ ซึ่งเพิ่มในส่วน ที่โคจร การพูดคุย ดินฟ้าอากาศ และอิริยาบถ รวมถึงเรื่อง ‘อนุตริยะ 6’ ได้แก่ การเห็น การฟัง การได้มีศรัทธา การศึกษา การบำรุง และการตามระลึกในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ด้วย นั่นจึงจะเป็นถิ่นที่อยู่ที่เลิศทีเดียว (มงคลฯ กลุ่มที่ 2 ข้อ 4-6 คือ อยู่ในปฏิรูปเทส ทำความดีให้พร้อมไว้ก่อน และตั้งตนไว้ชอบ)

ตอนก่อนหน้า

 • 445 - มงคลชีวิต 5 # อยู่ถิ่นที่เหมาะสม [6532-3d] 
  Tue, 09 Aug 2022
 • 444 - มงคลชีวิต 38 ประการ ep.4 [6531-3d] 
  Tue, 02 Aug 2022
 • 443 - มงคลชีวิต 38 ประการ ep.3 [6530-3d] 
  Tue, 26 Jul 2022
 • 442 - มงคลชีวิต 38 ประการ ep.2 [6529-3d] 
  Tue, 19 Jul 2022
 • 441 - มงคลชีวิต 38 ประการ ep.1 [6528-3d] 
  Tue, 12 Jul 2022
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - %()s

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น -

เลือกประเภท Podcast