9 ฟังเสียงอ่านนิทานชาดกและธรรมบท

9 ฟังเสียงอ่านนิทานชาดกและธรรมบท โดย ปัญญา ภาวนา ฟังธรรมะ ปัญญาภาวนา Panya Bhavana

ปัญญา ภาวนา ฟังธรรมะ ปัญญาภาวนา Panya Bhavana

เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ เพื่อแสดงภูมิหลังของผู้ที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟังบ้าง หรือเพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบ้าง เมื่อได้ฟัง ได้อ่านแล้วเป็นการจรรโลงจิตใจ และรักในคุณงามความดีในแง่มุมที่หลากหลาย


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

ฟังตอนสุดท้าย:Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

ตอนก่อนหน้า

 • 4 - มาตุโปสกคิชฌชาดก [6530-9p-2] 
  Mon, 08 Jan 2024 - 0h
 • 3 - สังขชาดก [6632-9p] 
  Mon, 08 Jan 2024 - 0h
 • 2 - มูสิกชาดก [6530-9p-4] 
  Mon, 08 Jan 2024 - 0h
 • 1 - อัคคิกชาดก [6530-9p-3] 
  Mon, 08 Jan 2024 - 0h
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น -

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น -

เลือกประเภท Podcast