ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม) โดย โจโฉ เสียงธรรม

โจโฉ เสียงธรรม

เสียงอ่านหนังสือโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม (โจโฉ เสียงธรรม) || ; ดาวน์โหลด Mp3 ได้ที่ www.โจโฉ.net , jozhoth.blogspot.com , www.jozho.net |:| สนับสนุนชมรมผลดี ร่วมเป็นเจ้าภาพเสียงอ่านทุกเรื่อง-พร้อมเพย์ 0919796696 หรือเลือกซื้อสินค้าที่ www.jzserum.com ขอทุกท่านเจริญในทางที่เป็นกุศล พ้นทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้น เจริญด้วยสติ สมาธิ ปัญญา บรรลุธรรมได้ในเร็ววันนี้นะครับ.. "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" ขอบพระคุณที่เห็นประโยชน์ในงานที่ทำ และร่วมสนับสนุนในการเผยแผ่ธรรม อันส่งผลต่อคนอีกมาก ที่กำลังทุกข์กับภัยแห่งวัฏสงสารอันยาวนานแสนนานนี้

หมวดหมู่: ศิลปะ

ฟังตอนสุดท้าย:

เสียงอ่านหนังสือ..เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ฉบับอยู่สบายไปสบาย-ภาคอยู่สบาย (แบ่งเป็นไฟล์เสียง 28 ตอน)  บทความเพื่อการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข โดย ดังตฤณ  เสียงอ่านโดย ชมรมผลดี จัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานโดยผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพหลายท่าน (รายชื่อด้านล่าง)  

อธิบายหลักกรรม กฎแห่งกรรม แนะแนวทางการปฏิบัติ ทำใจ แก้ไข สำหรับฆราวาสที่ต้องเผชิญปัญหาในชีวิตประจำวันหลายด้าน   อยากให้ฟังให้ครบ แม้หัวเรื่องจะเป็นเรื่องที่เหมือนไม่เกี่ยวกับเรา  แต่ภายในจะมีการอธิบายหลักกรรม ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับเรื่องอื่นได้ 

ทั้งนี้เนื้อหาที่แบ่งเป็นข้อ ๆ นั้น  จะไม่ได้เรียงตามหนังสือต้นฉบับ ซึ่งมีการนำเรื่องความทุกข์เพราะรักขึ้นในบทแรกๆ   จึงย้ายไปอยู่หลัง ๆ  เพราะเนื้อหาจะไปซ้ำกับเรื่องที่บันทึกเสียงไว้แล้ว ในรู้จักรัก และรักแท้มีจริง    แต่ต้องอัดเสียงใหม่ เพื่อให้เนื้อเสียงใกล้เคียงกันกับเรื่องอื่น ๆ ในเล่มนี้นะครับ    

สำหรับรายชื่อเจ้าภาพร่วมในการจัดทำเสียงอ่านเพื่อเป็นธรรมทาน  จะบันทึกเสียงไว้ตอนต้นในแต่ละเรื่อง และที่เหลือจะอยู่ท้ายบทสุดท้าย  และสรุปรวมในทุกช่องทางที่เผยแพร่โดยชมรมผลดี  ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในมหาธรรมทานนี้ร่วมกัน และขออนุโมทนากับทุกท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับ 

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพสนับสนุนการจัดทำ

เจริญพร  เอี่ยมวงศรี

ธนพล  ชัยวานิชกุล

ทวี  ช่างพินิจ

สุภาพร  เทียมบุญประเสริฐ  

เยาวลักษณ์  คงคาสุวรรณ

วิภาภรณ์ แสนเพื่อน

จันทิมา ทองศรีทอง  

กสิตา  ลภิรัตนากูล

 

วรวุฒิ  พึ่งพรธรรมกุล

เพลินพิศ  พระโพธิ์

อภิญญา แก้วมูลกิจ

ญาภรณ์  สิทธิพรพันธ์

ครอบครัว ศรีเหรัญ

นิคม  ใจมั่น

ธนพรรณ สุทธหลวง

ณาตยา  ศรีโพธิ์

พีชคณิต  อุทัยวัฒนา


นภาพล ภวังสวัสดิ์

ศิริพร  วงศ์ทางประเสริฐ

ธัญญ์รวี รัตนศิริอภิรัฐ

วรรณิศา เมจ์เดล  

นารี ศุภสุธีกุล

 

อังคณา  มณฑาทิพย์กุล

วนิดา  ชูสังข์

สถาพร  สุวรรณไพร  

ภัวรัญชน์  ลอยอ่ำ  

ครอบครัวโถวสกุล

มณฑา ปิ่นทอง


สุธาศิน  เขียวทอง  

กวิสรา  สวิทเซอร์  

จ่าเอกสมนึก  สถาวิวัฒน์

ครอบครัว เหรียญทอง  

สุทิน  สกุลแท้  

อิทธิโชติ  สิราภาสกุล  

ศศิธร  เดชภักดี  

ธีรากร  อ่อนโนนเขวา  

 

ลออรัตน์  สกุลเพชรวิสุทธิ์  

วีราพัชร์ พิชพงศ์ธนากูล    

เหมือนฤทัย ก้อนสุรินทร์  

รัตนสุดา คงสวัสดิ์  

พลอยไพลิน กีรติศิริพันธ์  

พรชัย วิรุฬห์บรรเทิง  

กฤชภาณุ ไชยรัตน์

ไพรจิตร งามสุริยะพงศ์  

ชลธิศ  ปาสาทิกา  

ณัฐนันทพล  พุ่งทิม

จารุลักษณ์  ภิรมย์ฤกษ์

อัณณพ  ลีลามณี

และผู้ไม่ประสงค์ออกนามทุกท่าน

ตอนก่อนหน้า

 • 133 - เตรียมเสบียงฯ ฉบับอยู่สบาย : ดังตฤณ 
  Wed, 05 May 2021
 • 132 - ธรรมบท กฎแห่งกรรม ภาค ๑ 
  Mon, 12 Apr 2021
 • 131 - ธรรมบท กฎแห่งกรรม ภาค ๒ 
  Mon, 12 Apr 2021
 • 130 - ธรรมบท กฎแห่งกรรม ภาค ๓ 
  Mon, 12 Apr 2021
 • 129 - ธรรมบท กฎแห่งกรรม ภาค ๔ 
  Mon, 12 Apr 2021
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - ศิลปะ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศิลปะ

เลือกประเภท Podcast