ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม) โดย โจโฉ เสียงธรรม

โจโฉ เสียงธรรม

สื่อคุณธรรม บันทึกเสียงโดย.. โจโฉ เสียงธรรม (อริยคุณ พุทธะธรรม) || ; ติดต่อ ติดตาม ร่วมบุญ ดาวน์โหลด โปรดดูที่ www.โจโฉ.net , jozhoth.blogspot.com , www.jozho.net |:| || ติดตามทางยูทูบได้ที่ youtube.com/user/MrJozho ร่วมจัดทำเรื่องต่อไป ดูที่เพจหลัก facebook.com/jz.net "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" ขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป :: Tel-Line : 0864009749 (9.00-19.00 น.) ช่องนี้คือ podcast ช่องหลักช่องเดียวของโจโฉ และชมรมผลดี นอกนั้นเป็นเพียงผู้นำไปเผยแพร่ต่อ ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา และทุกการติดตามผลงานของชมรมผลดีนะครับ

หมวดหมู่: ศิลปะ

ฟังตอนสุดท้าย:

พุทธธรรมฉบับปรับขยาย ตอน.. ชีวิตเป็นอย่างไร  บทที่ ๕. "กรรม"  ในฐานะหลักธรรมที่เนื่องอยู่ในปฏิจจสมุปบาท   : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) จากต้นฉบับครั้งที่ ๕๕   เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วน ควรศึกษาตามลำดับตั้งแต่  บทเริ่มต้นพุทธธรรม จนถึงบทที่ ๑ และเรียงตามลำดับบทไปนะครับ  ||  อธิบายเรื่อง..กรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ที่ครอบคลุมเนื้อหาหลายแง่มุม  เช่นเรื่อง.. ความหมาย/ประเภทของกรรม  กรรมนิยาม  การให้ผลของกรรม/วิบากกรรม  การแก้กรรมในพระไตรปิฎก  กรรมที่ทำให้สิ้นกรรม  เกณฑ์ตัดสินกรรมดีชั่ว พุทธพจน์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  


ชุดพุทธธรรมนี้ เป็นการสรุปเนื้อหาจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์เกี่ยวข้อง พร้อมคำอธิบาย คำแปล นัยแฝง การนำมาใช้ให้เกิดผลตรงหลักธรรม ฯลฯ  จัดเป็นหมวดหมู่ แจกแจงโดยละเอียด  จะเป็นเชิงวิชาการค่อนข้างลึก  แต่ถือว่านำมาศึกษาได้ง่ายขึ้นกว่าการค้นคว้าพระไตรปิฎกด้วยตัวเอง   หากฟังตรงไหนไม่เข้าใจ ไม่คุ้นศัพท์ ขอให้ฟังด้วยใจสบาย ฟังผ่าน ๆ  ไม่ต้องพยายามกดดันตัวเองให้เข้าใจ เพราะจะยิ่งทำให้ไม่เข้าใจ   มีเวลาค่อยย้อนกลับมาฟังซ้ำไปมา จะเข้าใจดีขึ้นตามลำดับนะครับ   


เนื้อหาในหลายบท บางส่วนจะเป็นเรื่องที่ลึก อาจได้จำเป็นกับคนทั่วไป ก็ขอให้ฟังไว้ประดับความรู้เท่านั้น  สำหรับเสียงอ่านควรใช้เพื่อฟังในเบื้องต้น หรือไว้ฟังทบทวน ผู้สนใจในเชิงลึก+ที่มาอ้างอิงโดยละเอียด  ศึกษาเพิ่มเติมได้จากพุทธธรรมออนไลน์(คลิกที่นี่)    ร่วมสร้างสื่อธรรมเรื่องต่อไปดูที่เว็บไซต์หลัก โจโฉ.net(คลิก)  หรือที่เพจหลัก facebook.jz.net (คลิก)


ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา กับท่านที่เป็นหลักสำคัญให้เกิดสื่อธรรมชุดนี้ขึ้นมา หากขาดการสนับสนุน ชมรมผลดีคงทำงานต่อไม่ได้ หรือสร้างงานออกมาได้น้อยลง ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจ และทุกการสนับสนุนที่มีให้เสมอมานะครับ  
 

"เจ้าภาพหลัก"

ครอบครัว สินธวัชต์

ครอบครัว ลิ่วสัมฤทธิ์ 

ครอบครัว พันธุ์เกตุมงคล


บุรินทร์ ลิ้มรัตนเมฆา 

ไพรัช&สุชาดา จันทรามิตร 


"เจ้าภาพรอง"

ญาณินท์  เวียงเกตุ

กมลทิพย์ อินทวิเชียร

(ครอบครัว) แก้วนพกุล & รัตนคร

ณปภัช & ภธิรา วณิชคุปต์

นุชนารถ เลิศล้ำมีชัย 

พัชราภรณ์ ภัทรวรคุณ


"เจ้าภาพร่วม-ต้นเรื่อง"

ครอบครัว ทรงพล

สรวุฒิ ช่างพินิจ

ปุณณพินทุ์ สุขกลึง

พนอมรักษ์ เพชรเสถียร

ชนิกานต์ อัศวกวินทิพย์

เปรมฤดี  กังสนารักษ์

สุรพล ปธานวนิช

เข็มทอง โภคาพานิชย์


"เจ้าภาพร่วม-ท้ายเรื่อง"

ครอบครัว เภตรานุรัตน์

ครอบครัว เฉลิมกลาง

ครอบครัว เรืองศรี 

รัตนอาภา อัตโตหิ

ธนัย ยวงสุวรรณ

เรืองศรี รักไพรสุเทพสิริ

ครอบครัว ทีมสวยสวดมนต์


ชนะภัย จันทร์ดำ 

ร.อ. ผดุง แสงทอง

ศิริธร ร่มโพธิ์ 

พรเทพ วิริยะอาชา 

ลำไพ ค้ำชู

มงคล รังเกตุแก้ว 


อานุภาพ อ่วมมีเพียร

ศุภมาศ บุญประเสริฐ

ครอบครัวงาม สุริยะพงศ์

น้ำทิพย์ ณัฐประสิทธิ์กุล


ครอบครัวโถวสกุล

ครอบครัวไชยรัตน์

ธีรวุฒิ สายมาแก้ว

อรทัย ฮวบกระโทก

วิชาญ มณฑาทิพย์กุล

ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม)

ขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป


เสียงโจโฉทุกเรื่องนำไปเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทาง  ไม่ต้องขออนุญาต  แต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น  ห้ามตัดต่อแก้ไขเสียง 


"การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง"

ผลิตสื่อ-บันทึกเสียงโดย..
โจโฉ เสียงธรรม / ชมรมผลดี Official
โจโฉ.net(คลิก)


ตอนก่อนหน้า

 • 170 - ิกฎแห่งกรรม : พุทธธรรม ๕ (ป. อ. ปยุตฺโต - เสียงโจโฉ) 
  Tue, 26 Jul 2022
 • 169 - ปฏิจจสมุปบาท : พุทธธรรม ๔ (การเกิดดับ สังสารวัฎ ภพชาติ ชีวิต &ทุกข์) 
  Wed, 13 Jul 2022
 • 168 - ไตรลักษณ์ : พุทธธรรม ๓ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) 
  Sun, 19 Jun 2022
 • 167 - อายตนะ ๖ : พุทธธรรม ๒ (ทางรับรู้ของชีวิต) 
  Sat, 21 May 2022
 • 166 - ขันธ์ ๕ : พุทธธรรม ๑ ชีวิตคืออะไร 
  Sat, 07 May 2022
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - %(ศิลปะ)s

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศิลปะ

เลือกประเภท Podcast