ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม) โดย โจโฉ เสียงธรรม

โจโฉ เสียงธรรม

สื่อคุณธรรม บันทึกเสียงโดย.. โจโฉ เสียงธรรม (อริยคุณ พุทธะธรรม) || ; ติดต่อ ติดตาม ร่วมบุญ ดาวน์โหลด โปรดดูที่ www.โจโฉ.net , jozhoth.blogspot.com , www.jozho.net |:| || ติดตามทางยูทูบได้ที่ youtube.com/user/MrJozho ร่วมจัดทำเรื่องต่อไป ดูที่เพจหลัก facebook.com/jz.net "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" ขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป :: Tel-Line : 0864009749 (9.00-19.00 น.) ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา และทุกการติดตามผลงานของชมรมผลดีนะครับ (ไลน์ไอดี jzserum และเบอร์โทรหน้าแผ่นเลิกใช้แล้ว โปรดระวังคนแอบอ้างเป็นโจโฉ หรือคนของชมรม กรุณาติดต่อตามเบอร์+เว็บที่ลงไว้นี้เท่านั้น)

หมวดหมู่: ศิลปะ

ฟังตอนสุดท้าย:

"อริยมรรค หมวดศีล" คือมรรคข้อที่ ๓-๕ ได้แก่   สัมมาวาจา เจรจาชอบ , สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ , สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ   เสียงอ่านหนังสือ.. พุทธธรรมฉบับปรับขยาย  ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร? บทที่ ๑๕.องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา หมวดที่ ๒: หมวดศีล  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕   อ่านโดย อริยคุณ ชมรมผลดี facebook.com/jz.net

ร่วมจัดทำโดย

#เจ้าภาพหลัก

ครอบครัว สินธวัชต์

สุเมธ คุ้มวงษ์

ปวีร์ภาพร นิธิศโชคสิทธิ์

__________

#เจ้าภาพรอง

ธัชวดี ภมรานนท์

จันทนา สระสืบกุล

__________

#เจ้าภาพร่วม

ครอบครัว ศรีโภคา

ครอบครัว เมฆาวรรณ์

ญาณินท์  เวียงเกตุ

ณราวดี อนันทคุณ

ฐิติยา วัฒนานิมิตกูล

__________

พนอมรักษ์ เพชรเสถียร

กันต์กวี เวณัธม์

ณิชชา  มาตโสภา

รัชนี จันทร์จรัสวัฒนา

__________

กรมลาสน์ มุ่งวิชา

ชุติกานต์ สิบหมู่

สิริกร พุทธิพงศ์การรัณย์

ชูชาติ เหรียญทอง

__________

กัญญณัช ทองบุญ

อานุภาพ อ่วมมีเพียร

ชู เพ็ชรกลม

ทรัพย์ เพ็ชรกลม

ไวทยากรณ์ มิ่งไชย

__________

ครอบครัว คำสุภา

ครอบครัว งามสุริยะพงศ์

รจนา มณฑาทิพย์กุล

พิพม์ศิริ ภักดีชาติ

ปัญญา โกจันทร์

ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม

ขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป

"การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง"

ตอนก่อนหน้า

 • 193 - พุทธธรรม ๑๕.อริยมรรค หมวดศีล || สัมมาวาจา กัมมันตะ อาชีวะ : ป. อ. ปยุตฺโต (ฉบับปรับขยาย) 
  Sat, 18 Mar 2023
 • 192 - ความเข้าใจเรื่องชีวิต : สมเด็จพระญาณสังวร (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร) 
  Thu, 09 Mar 2023
 • 191 - พุทธธรรม ๑๔.อริยมรรค ๑.หมวดปัญญา || สัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกัปปะ || (ฉบับปรับขยาย ป. อ. ปยุตฺโต : โจโฉอ่าน) 
  Tue, 21 Feb 2023
 • 190 - วิญญาณคืออะไร (๒) || กำเนิดแห่งทุกสรรพสิ่งในจักรวาล || อ.พร รัตนสุวรรณ (โจโฉอ่าน) 
  Fri, 10 Feb 2023
 • 189 - พุทธธรรม ๑๓.โยนิโสมนสิการ : วิธีการแห่งปัญญา : ๑๐วิธีคิดสู่ความเป็นอริย : ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) : โจโฉอ่าน 
  Mon, 30 Jan 2023
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - ศิลปะ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศิลปะ

เลือกประเภท Podcast