พุทธวจน

พุทธวจน โดย พุทธวจน

พุทธวจน

Podcast by พุทธวจน

ฟังตอนสุดท้าย:

บรุษพวกสุดทัาย

ตอนก่อนหน้า

 • 4528 - บรุษพวกสุดทัาย 
  Mon, 25 Sep 2023
 • 4527 - ลักษณะของคนที่ฟังธรรมไม่รู้เรื่อง 
  Mon, 25 Sep 2023
 • 4526 - หลักมหาปเทส 4 ใช้ตรวจคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า ใช่ หรือ ไม่ 
  Mon, 25 Sep 2023
 • 4525 - หากมีปัญหาในชีวิต ให้ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแก้ปัญหา 
  Mon, 25 Sep 2023
 • 4524 - เข้าสมาธิได้แล้ว ทำอะไรต่อ 
  Mon, 25 Sep 2023
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

เลือกประเภท Podcast