2 จิตตวิเวก

2 จิตตวิเวก โดย วัดป่า ดอนหายโศก ฟังธรรมะ donhaisok

วัดป่า ดอนหายโศก ฟังธรรมะ donhaisok

รูปแบบการปฏิบัติธรรมทางวิทยุ (Guided Meditation) ฟังไปด้วย, นั่งสมาธิไปด้วย เพื่อทำจิตที่ประภัสสรให้ผ่องใส ด้วยการเจริญสมถวิปัสสนา นำธรรมะเข้าสู่จิตใจให้ชุ่มเย็นอ่อนเหมาะควรแก่การงาน.New Episode ทุกวันอังคาร เวลา 05:00, Podcast นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการธรรมะรับอรุณ ออกอากาศทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) มีคำถาม/ข้อเสนอแนะ หรือสมัครติดตามฟังทั้ง 7 รายการ ที่ donhaisok.fm


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

ฟังตอนสุดท้าย:

เจริญธัมมานุปัสนาสติปัฏฐาน ใคร่ครวญธรรมะเรื่อง ขันธ์ห้า, ภาวนาพิจารณาอริยสัจสี่ หรือมรรคแปด ลงไปในขันธ์ทั้งห้าเพื่อให้เกิดปัญญา   

พิจารณาใคร่ครวญ ขันธ์ห้า ที่มีเพียงรูปและนาม ด้วยจิตที่สงบให้เห็นถึงความไม่เที่ยง ไม่มีตัวตนคือเป็นอนัตตา เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัย มีเกิด มีดับ อยู่ตลอดเวลา

หากแต่เมื่อใด เราเผลอเพลินพอใจ ลุ่มหลงตามสิ่งที่ไม่มีตัวตน เป็นอนัตตา, ความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทาน คือความยึดถือ เกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นอนัตตา, จึงเผลอเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา เป็นเรา, เกิดเป็นอัตตาขึ้นมา, ทุกข์จึงเกิดขึ้น ไม่สิ้นสุด

จะดับทุกข์ได้ ต้องเห็นขันธ์ทั้งห้าด้วยความเป็นของไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวเราของเรา ด้วยสติ, ด้วยมรรคแปด, ปราศจาก กาม พยาบาท เบียดเบียน, ศีล-สมาธิ-ปัญญา ก็รักษาจิตของเรา ให้มีความสงบ สติตั้งมั่น,

พิจารณาความไม่เที่ยงในช่องทางใจของเรา, เห็นด้วยความเป็นอนัตตา, ละความยึดถือ, ความทุกข์ สะดุ้งสะเทือนไม่เกิด, ปัญญาซึ่งเป็นส่วนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เกิดกับเราทันที และได้ชื่อว่า เราเป็นผู้มีส่วนแห่งปัญญาของท่าน.Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

ตอนก่อนหน้า

 • 312 - การภาวนาในขันธ์ทั้งห้า [6622-2m] 
  Mon, 29 May 2023 - 0h
 • 311 - พุทธกิจห้าประการ ต้นแบบการบริหารเวลา [6621-2m] 
  Mon, 22 May 2023 - 0h
 • 310 - ธรรม และวินัย คือ ศาสดา [6620-2m] 
  Mon, 15 May 2023 - 0h
 • 309 - อุบายสู่ความวิเวกตามกาลอันควร [6619-2m] 
  Mon, 08 May 2023 - 0h
 • 308 - สุขต้องสร้าง [6618-2m] 
  Mon, 01 May 2023 - 0h
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

เลือกประเภท Podcast